Print

ประกาศ ปิดเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

on .

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง ปิดเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดาเนินการ
การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และสิ้นสุดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ความทราบแล้วนั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงประกาศปิดเรียนในวันที่ ๒๑, ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๕ วัน เพื่อให้นิสิตได้เตรียมตัวก่อนสอบวัดผลการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และให้นิสิตเข้าสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๖,๒๘,๓๐ กันยายน ถึง ๑,๓,๕,๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๗ วัน โดยพร้อมเพรียงกัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖