Print

วิทยาเขตนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นายวินัย ภูมิสุข หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา

on .

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาเขตนครราชสีมา
ขอแสดงความยินดีกับ
นายวินัย ภูมิสุข หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา