Print

ประกาศ แผนผังห้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.ตรี (บรรพชิต+คฤหัสถ์)

on .

แผนผังห้องสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี
วันที่ เสาร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา

รายการบทความ/เอกสาร
FileDescription
Download this file (Phanphunghongsob.PNG)แผนผังห้องสอบ 

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes