Print

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (บรรพชิต+คฤหัสถ์)

on .

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (บรรพชิต+คฤหัสถ์)

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๐   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณราชวิทยาลัย
พุทธศักราช ๒๕๔๐  และอนุวัติตามความในข้อ ๖ และข้อ  ๗  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช  ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๐

จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ดังนี้