Print

ประกาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.ตรี (คฤหัสถ์) กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียน

on .

 

เรื่อง  กำหนดการสอบเข้าเรียน(คฤหัสถ์)

 

          ด้วยหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ สำหรับคฤหัสถ์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา กำหนดเปิดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ภาคเรียนที่  ๑  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้

          ดั้งนั้น  เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารหลักสูตร จึงออกประกาศกำหนดการสอบคัดเลือก ผลการสอบและวันเปิดการเรียนสอนดังต่อไปนี้

          กำหนดการสอบคัดเลือก สาขาวิชารัฐศาสตร์/ภาษาต่างประเทศสำหรับคฤหัสถ์ ดังนี้

                   ๑.วันพุธที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และประกาศทางเว็บไซต์

www.mcunkr.com

                   ๒.วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  สอบคัดเลือก  เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง  ๕๐๔  ชั้น  ๕  อาคารเรียน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

                   ๓.วันศุกร์ที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  ประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์www.mcunkr.com   และสอบสัมภาษณ์ผู้สอบไม่ผ่าน

          กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียน

                   ๑.นิสิตชั้นปีที่  ๑  ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนวันเสาร์ที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๐๐ เป็นต้นไป  ณ  ห้อง  ๒๐๕  สำนักวิชาการ

                   ๒.นิสิตชั้นปีที่  ๒,๓ ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนวันเสาร์ที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา  ๑๑.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.  ณ  ห้อง  ๒๐๕  สำนักวิชาการ

          กำหนดการปฐมนิเทศ

                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  กำหนดปฐมนิเทศเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ทุกชั้นปี  ในวันอาทิตย์ที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๓๐ น.- ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุม  ๒๐๓   อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา