Print

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครป.ตรี เนื่องจากใกล้เปิดเทอมใหม่

on .

เนื่องจากใกล้เปิดเทอมแล้ว สถานที่รับสมัครนิสิตปริญญาตรี จึงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ 
จากที่เดิมหน้าอาคารเรียน ย้ายมาประจำที่ห้อง 205 สำนักวิชาการ อาคารเรียนรวม นะครับ
ส่วนปริญญาโทก็ห้อง 307 ศูนย์บัณฑิต ตามเดิมครับ แจ้งให้ผู้ที่สนใจรับทราบครับ!!!