Print

ประกาศ ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

on .

ประกาศ ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

ชั้นปีที่ 1  วันที่ 28 - 31 พ.ค. 2556

ชั้นปีที่ 2 วันที่ 15 - 16 พ.ค. 2556

ชั้นปีที่ 3 วันที่ 20 - 21 พ.ค. 2556

ชั้นปีที่ 4 วันที่ 22 - 23 พ.ค. 2556

ณ ห้อง 205 สำนักวิชาการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา