Print

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านและไม่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2555

on .

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านและไม่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2555
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  กำหนดให้นิสิตเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  ประจำปี 2555
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. 2541  ระหว่าง วันที่ 10 -20 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น