Print

ประกาศ การสัมมนาหัวหน้าโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 2556

on .

ประกาศ
การสัมมนาหัวหน้าโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 2556
ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม    มจร.วังน้อย

วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2556

(การเดินทางนิมต์ตามอัธยาศัย)
ให้เตรียมสำเนาใบสุทธิ หรือ บัตรประจำตัวนิสิตไปด้วย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ฝ่ายกิจการนิสิต