Print

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Written by พระวินัย วชิรญาโณ on .

ตำแหน่ง  สายวิชาการ(อาจารย์ประจำ)  เลขตำแหน่ง  ๔๙๖

พระยุทธนา  อธิจิตฺโต ดร.  เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือก


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ เลขตำแหน่ง  ๔๙๔

พระวินัย วชิรญาโณ  นธ.เอก,ปธ.๑-๒,พธ.บ.(เกียรตินิยม)  เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือก