Print

ประกาศ การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่๒ และตารางสอบ ของการศึกษาภาคคฤหัสถ์

on .

ประกาศ การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และตารางสอบ ของการศึกษาภาคคฤหัสถ์

          ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 มาตั้งแต่ 22 กันยายน 2555 และจะสิ้นสุดการเรียนการสอนในวันที่ 27 มกราคม 2555 ตามความทราบแล้วนั้น

          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดการสอบวัดผลการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (คฤหัสถ์)  ในวันที่ี 29,31 มกราคม และ 1,2,3 กุมภาพันธ์ 2556  รวมเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

และดาวน์โหลดตารางสอบได้ที่นี่