Print

ประกาศโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสายสัมพันธ์ มจร. มมร. โคราชเกมส์ ครั้งที่ 2

on .

ประกาศโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสายสัมพันธ์ มจร. มมร. โคราชเกมส์ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ศุนย์การศึกษาโคราช

ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา