Print

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสังฆประชาสามัคคี

on .

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสังฆประชาสามัคคี
เพื่อสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่าย ในการชำระค่าก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
 
ณ อาคารพระเทพวิทยาคม
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556
 
 
 
          กำหนดการ
 
     วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556  (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2)
 
09.09 น.     - คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี ที่ตั้งกองผ้าป่าสังฆประชาสามัคคี  
                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
 
10.00 น.    - ดร.วินัย บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
                     บริเวณงาน  ประธานพิธีเข้าสู่มณฑลพิธี จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย  ตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงาน  
                     กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
                   - ประธานกล่าวคำถวายผ้าป่าสังฆประชาสามัคคี
                   - พระธรรมวรนายก  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและประะานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา พิจารณาผ้าป่า
                      กล่าวอนุโมทนา  มอบของที่ระลึก   เป็นเสร็จพิธี