Print

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระปริยัติวรคุณ (บุญถม ชวนปญฺโญ)

on .

ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  จะเป็นเจ้าภภาพสวดพระอภิธรรม และเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศน์ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ และจะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ เมรุวัดสามัคคี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา