Print

ประกาศปิดเรียนเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2556

on .

ประกาศปิดเรียนเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2556

alt

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา   ได้ดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2555 มาตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555  ตามความที่ทราบแล้วนั้น และจะสิ้นปีพุทธศักราช 2555 เข้าสู่ปีพุทธศักราช 2556 เพื่อให้ผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2556 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงประกาศปิดเรียนเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่  ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 - วันที่ 1 มกราคม 2556 รวม 5 วัน จะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 2 มกราคม 2556 เป้นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

alt