Print

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๕

on .

ประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๕

เพื่อให้การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ดำเนินไปด้วยความเรียบรอย  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สมความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย จึงออกประกาศไว้ดังนี้

alt