Print

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปิดเรียนเนื่องในวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๕

on .

alt

ประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง ปิดเรียนเนื่องในวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๕

ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม

กำหนดให้สอบนักธรรมชั้นโท - เอก ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

alt

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes