ข่าวสารมหาวิทยาลัย

Display #
Title Author Hits
ขอเชิญร่วมงาน MCU CONTEST พระวินัย วชิรญาโณ 933
ประกาศ ปิดเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 879
กำหนดการโครงการจัดกิจกรรมประกวดพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนาและฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จญาณสังวร สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 1420
กำหนดการโครงการจัดงานวันสัปดาห์อาสาฬหบูชา มจร.โคราช 1201
วิทยาเขตนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นายวินัย ภูมิสุข หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 1110
ประกาศผลสอบการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา 1199
ประกาศ แผนผังห้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.ตรี (บรรพชิต+คฤหัสถ์) 955
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (บรรพชิต+คฤหัสถ์) 3502
วิธีดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเรียนนิสิต รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 634
ประกาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.ตรี (คฤหัสถ์) กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียน 1307