พิมพ์

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เขียนโดย พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .