พิมพ์

รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เข้าศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) หลักสูตร ๑ ปี เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

เขียนโดย พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .