พิมพ์

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานภาคฤดูร้อน

เขียนโดย พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานภาคฤดูร้อน