พิมพ์

ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครราชสีมา

เขียนโดย พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครราชสีมา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้