พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัย การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เขียนโดย พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗