ข่าวสารมหาวิทยาลัย

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญร่วมงาน MCU CONTEST พระวินัย วชิรญาโณ 851
ประกาศ ปิดเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 829
กำหนดการโครงการจัดกิจกรรมประกวดพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนาและฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จญาณสังวร สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 1330
กำหนดการโครงการจัดงานวันสัปดาห์อาสาฬหบูชา มจร.โคราช 1135
วิทยาเขตนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นายวินัย ภูมิสุข หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 1037
ประกาศผลสอบการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา 1069
ประกาศ แผนผังห้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.ตรี (บรรพชิต+คฤหัสถ์) 862
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (บรรพชิต+คฤหัสถ์) 3256
วิธีดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเรียนนิสิต รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 581
ประกาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.ตรี (คฤหัสถ์) กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียน 1205