ข่าวสารมหาวิทยาลัย

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศปิดเรียนเนื่องในการสอบธรรมสนามหลวงครั้งที่2/58 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 669
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1381
ประกาศโครงการปฏิบัติวิปัสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2558 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1698
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 930
ประกาศพิธีมัชฌิมนิเทศ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 903
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมนิสิตจิตอาสามาเรียนรู้เพื่อไปพัฒนาสังคม พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 803
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 572
ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 684
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน(ป.สศ.) พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 801
ขอเชิญร่วมมุทิตาสักการะในพิธีมอบตราตั้งฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นสามัญ (สป.) ใน พระสุธีวรญาณ(ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ แก่ พระหัสดี กิตฺตินนฺโท,ดร. พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 566